spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Siguroni përputhjen me kodet e ndryshme të saldimit në mbarë botën
Siguroni përputhjen me kodet e ndryshme të saldimit në mbarë botën

Kodet dhe standardet e saldimit trajtojnë të gjitha aspektet e projektimit dhe fabrikimit të komponentëve të salduar, duke përfshirë specifikimet e proçedurës së saldimit, kontrollin e cilësisë, sigurimin e cilësisë gjatë saldimit dhe aftësitë e nevojshme të saldatorit për një procedurë të caktuar saldimi në industrinë detare. Kodi përkatës shpesh përcaktohet nga përdoruesi ose klienti përfundimtar si një marrëveshje kontraktuale për të kontrolluar karakteristikat e
komponentëve të salduar që mund të ndikojnë në kërkesat e shërbimit. Prandaj, pajtueshmëria me këto kode saldimi është një domosdoshmëri.

Inspektorët tanë të saldimit janë të vetëdijshëm se cilat janë kodet/ standardet të zbatueshme në një anije dhe kuptojnë
kërkesat e dokumentacionit përkatës. Ne kryejmë shërbime të ndryshme kualifikimi dhe testimi për të verifikuar nëse saldatori është në gjendje të bëjë saldime brenda fushës së këtij standardi ose që udhëzimet në specifikimet e procedurës së saldimit janë të sakta.

SERVICES

Ne ofrojmë kualifikim të saldatorëve dhe procedurave të saldimit për pranueshmërinë e saldimit me testimin API të Shoqatës Amerikane të Saldimit (AëS) për saldimet dhe udhëzimet nga Shoqata Amerikane e Inxhinierëve Mekanikë (ASME), rregullore të ndryshme për enët nën presion në Evropë, si PED, TPED, SPVD ose kodi gjerman i enëve nën presion AD 2000-Merkblatt, ISO 3834, EN 1090, EN 15085 ose DIN 2303.

Me kualifikimet tona të saldatorëve dhe procedurave të saldimit ju mund të

Siguroni që saldatorët, mund të ndjekin udhëzimet e specifikave të caktuara të proçedurave së saldimit.

1

Jeni të sigurt se specifikat e proçcedurave të saldimit do të prodhojnë një komponent të salduar me veti që plotësojnë kërkesat e projektit.

2

Siguroni cilësinë e komponentëve të salduar,Mbështeteni tek ekspertët tanë të kualifikuar me përvojë të gjerë në teste e saldimit dhe kualifikimet e procedurave të saldimit.

3

Jeni në rregull me kodet dhe standardet e aplikueshme, Përfitoni nga koha jonë e shpejtë e inspektimit dhe testimit.

4
Mbikeqyrja e Konstruksioneve

EUROCERT është kompani e akredituar prej më shumë se 20 vjet për ndërtime ndërtime në breg ose edhe platformave detare.Krijimi i një ndërtese të re kërkon mbledhjen e shumë elementeve që dokumentojnë detajet e
ndërtimit të dhëna nga vetë projektuesi.Gjatë ndërtimit EUROCERT mbikëqyr punimet,duke u siguruar që janë ndërmarrë veprimet e nevojshme të kërkuara nga detyrimet kontraktuale me klientin.Zhvillion projektin gjatë kohës që mbikëqyret puna, kjo ofron shumë përfitime ekonomike.

Trupi Inspektues I Eurocert verifikon praktikat e duhura të ndjekura nga prodhuesi gjatë një ndërtimi të ri. Dosja teknike e ndërtimit përfundimtar konfirmon ecurinë e projektit.Marrësi përfundimtar sigurohet me ndërmjetësimin e EUROCERT-it se janë zbatuar të gjitha hapat e hartimit për korrektësinë e dosjes teknike.

Mbikeqyrja e  Konstruksioneve

SUPERVISION

EUROCERT SA, Organi Inspektues i njohur zyrtarisht në Bashkimin Evropian (NB 1128) për Rregulloren e Produkteve të Ndërtimit (305/2001/ EC)

EN 1090-1: Kërkesat për vlerësimin e konformitetit të komponentëve strukturorë.

EN 1090-1 i përket një grupi standardesh që lidhen me projektimin dhe ndërtimin e elementeve/strukturave mbajtëse, prej alumini ose çeliku. Në veçanti, ai përcakton kërkesat për vlerësimin e konformitetit të karakteristikave të performancës së komponentëve të çelikut dhe aluminit, si dhe kompleteve të tregtuara si produkte ndërtimi. Vlerësimi i konformitetit mbulon veçoritë e ndërtimit dhe, sipas rastit, veçoritë e projektimit.

EN 1090-2: Kërkesat teknike për ekzekutimin e strukturave të çelikut

EN 1090-3: Kërkesat teknike për ekzekutimin e strukturave të aluminit

Theksojmë se në kuadër të çertifikimit të konstruksioneve të çelikut, EUROCERT ofron edhe shërbimet e mëposhtme:

  • çertifikimi i Saldatorëve sipas standardit ISO 9606-1
  • çertifikimi i Proçedurave të Saldimit sipas standardit EN 15614-1
  • çertifikimi i kërkesave cilësore të saldimit sipas standardit ISO 3834

Markimi CE sipas EN 1090-1, është i detyrueshëm në Bashkimin Evropian nga data 01-07-2013, ndërsa legjislacioni përkatës në Greqi parashikonte datën e aplikimit më 01-10-2012.

SERVICES CATALOGUE

Inspektimi i pajisjeve ngritëse në objektet e ndërtimit dhe riparimit.
Matjet tejzanor të trashësisë së pllakës metalike
Testet e saldimit jo shkatërrues.
Inspektimi i bojës së konstruksioneve metalike
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar


Parë së fundmi