spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

127
0
Klient të kënaqur
Klientët
1
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
1760
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet
KË MUND TË PRAKET

Standardi ISO 50001:2018 ka të bëjë me të gjitha kompanitë që synojnë të reduktojnë konsumin e tyre të energjisë dhe të përmirësojnë efiçensën e energjisë.Theksi vihet në industrinë e rëndë që janë të përfshira në Skemën Tregtare Evropiane sipas rregulloreve EC/ 2018/2066 dhe EC/2018/2067, por gjithashtu zbatohet për çdo kompani tjetër publike ose private që zbaton pro çedurat e kursimit të energjisë dhe synon përmirësimin e efikasitetit të energjisë në ndërtesat e saja.Sistemi i menaxhimit të energjisë i adresohet të gjitha kategorive të aktiviteteve dhe veçanërisht kompanive të çertifikuara me ISO 9001, 14001 dhe 45001.

KË MUND TË PRAKET
ÇFARË ËSHTË ÇERTIFIKIMI I MENAXHIMIT TË ENERGJISË
ÇFARË ËSHTË ÇERTIFIKIMI I MENAXHIMIT TË ENERGJISË

ISO 50001:2018 është standard i menaxhimit të energjisë, sipas të cilit identifikohen përdorimet dhe konsumin e energjisë. Zbatohen plane veprimi për kursimin e energjisë që synojnë përmirësimin e konsumit të energjisë në bazë të produktit ose shërbimit përkatës që kompania ofron.


Parimi “Plan-Do-Check-Act” zbatohet edhe për këtë standard dhe struktura e tij mund të integrohet lehtësisht me Sistemet e Menaxhimit Mjedisor ose të Menaxhimit të Cilësisë. Edicioni i dytë i standardit paraqet kërkesa të reja, kryesoret e të cilave kanë të bëjnë me konvergjencën e strukturës së tij me atë që ndiqet tashmë nga të gjitha versionet e reja të standardit të sistemeve të menaxhimit, si ISO 9001: 2015 dhe ISO 14001: 2015.


çertifikimi i menaxhimit të energjisë është i përputhshëm e sistemit të menaxhimit të energjisë të kompanisë me kërkesat e ISO 50001:2018.Sipas udhëzimeve të BE-së, të gjitha shtetet anëtare duhet të angazhohen për një reduktim vjetor të konsumit të tyre të energjisë.


Përveç kësaj, sipas Direktivës Evropiane për Efiçiencën e Energjisë, Shtetet Anëtare duhet të
angazhohen për një reduktim gradual të konsumit të energjisë. Standardi ISO 50001 është opsione për
futjen e ndërmarrjeve jo të vogla dhe të mesme në kërkesën për kryerjen e auditimit të energjisë.

PËRFITIMET E ZBATIMIT DHE çERTIFIKIMIT TË NJË SISTEM TË MENAXHIMIT TË ENERGJISË

 • Ul kostot e energjisë
 •  Redukton kostot në prodhim
 •  Redukton emetimet e gazeve serë
 •  Ul sasinë e karbonit dhe energjisë
 •  Përmirëson efikasitetin e energjisë duke adoptuar teknikat më të mira të disponueshme
 •  Respekton kuadrin ligjor
 •  Përmirëson imazhin e kompanisë (“kompani e gjelbër”)
 •  Rrit ndërgjegjësimin e personelit për energjinë
 •  Auditim i pavarur dhe lëshim i çertifikatës
CERTIFIKIMI ME EUROCERT
 • Jemi organi më i madh i pavarur grek i certifikimit, i akredituar nga ESYD, me zyra në më shumë se 25 vende të botës. çertifikimi me Eurocert do të thotë vlerësim dhe pranim nga një organizëm çertifikues i akredituar i mirë njohur dhe i respektuar.
 •  Kemi staf dhe bashkëpunëtorë me përvojë, të cilët si inspektorë/auditorë dhe/ose ekspertë teknikë kryejnë inspektime me vlera të shtuara për kompaninë tuaj.
 •  Sigurohemi që t'ju mbajmë të informuar dhe të përditësuar për çdo ndryshim lokal dhe/ose ndërkombëtar që ka të bëjë me qëllimin tuaj të çertifikimit tuaj
 •  Akreditimi ynë mbulon një gamë të gjerë standardesh dhe produktesh, kështu që ne jemi në gjendje t'ju ofrojmë zgjidhje holistike në lidhje me çertifikimin e sistemit të menaxhimit
 •  EUROCERT është një nga organizmat e parë çertifikues në Greqi, i cili është akredituar nga ESYD për të çertifikuar sistemet e menaxhimit të energjisë bazuar në ISO 50001 dhe mban gamën e plotë të objekteve ekzistuese.
CERTIFIKIMI ME EUROCERT

Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.

Lajmet/ Të rejat/ Njoftimet më të fundit

Parë së fundmi