spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

44
0
Klient të kënaqur
Klientët
1
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
49
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet
AGRO 2.1

Ky standard përfshin kërkesat e përgjithshme për të gjithë prodhimin bujqësor që mund të inspektohet. Është grupi i parimeve për Menaxhimin e Integruar që janë të zbatueshme për çdo ekonomi bujqësore pavarësisht nga madhësia dhe lloji i kultivimit në të cilin ajo operon.

AGRO 2.2

Ky standard përshkruan kërkesat teknike dhe kërkesat e tjera të Menaxhimit të Integruar që shoqërojnë standardin AGRO 2-1. Ai përfshin rregullat e përgjithshme të praktikës së duhur bujqësore dhe masat shoqëruese për bujqësi miqësore me mjedisin (prodhimi bimor) në mënyrë që të prodhohen produkte të sigurta dhe cilësore dhe të arrihet një menaxhim i shkëlqyer mjedisor.

KË PREK?

Në përputhje me këtë standard, një ekonomi bujqësore formulon politikën dhe vendos objektiva specifike, duke marrë parasysh kërkesat ligjore, specifikimet e zbatueshme për produktet bujqësore, si dhe informacionin mbi ndikimet e rëndësishme mjedisore.

Zbatimi i standardit është një mundësi për kultivuesit dhe Grupet e Prodhuesve që:
  •  Prodhon PRODUKTE TË SIGURT
  •  Siguron BESIM për konsumatorët
KË PREK?
OBJEKTIVAT DHE PËRFITIMET E INSPEKTIMIT JANË:

Objektivi i standardit është të minimizojë rreziqet që lidhen me sigurinë ushqimore dhe të sigurojë zbatimin e praktikave më të mira në prodhimin e produkteve bujqësore duke vënë theksin në mbrojtjen e mjedisit si dhe higjienën dhe sigurinë e punëtorëve.

PËRFITIMET E ZBATIMIT TË NJË SISTEM TË INTEGRUAR MENAXHIMI JANË:

Sigurimi i rendimentit të të korrave dhe të ardhurave të prodhuesve.

1

Reduktimi i ndikimit mjedisor të aktiviteteve bujqësore.

2

Përgjigjja ndaj kërkesës së shoqërisë dhe tregut për mbrojtjen e mjedisit duke prodhuar produkte bujqësore më pak të ngarkuara nga kimikatet sintetike.

3

Prodhimi i produkteve cilësore, të sigurta dhe konkurruese.

4
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi