spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

34
0
Klient të kënaqur
Klientët
3
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
36
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet
ÇFARË ËSHTË ELOT EN 15224:2017?

Ky standard përfshin EN ISO 9001:2015 dhe shton interpretime, shpjegime, shembuj dhe kërkesa shtesë për organizatat e kujdesit shëndetësor. Standardi përfshin gjithashtu aspekte që lidhen me menaxhimin e rrezikut klinik përgjatë planifikimit, funksionimit dhe kontrollit të proçeseve

Standardi identifikon 11 (njëmbëdhjetë) aspekte bazë të cilësisë që nga përvoja klinike dihet se janë relative në organizatat e kujdesit shëndetësor. Për të vlerësuar përmbushjen e kërkesave të cilësisë, organizata duhet të specifikojë karakteristikat e cilësisë që lidhen me këto kërkesa. Këto aspekte janë:

kujdesi i duhur dhe i saktë, disponueshmëria.

1

vazhdimësia e kujdesit

2

efektiviteti,efikasiteti

3

kapitali neto,kujdes i bazuar në dëshmi/dije

4

Kujdesi ndaj pacientit duke përfshirë integritetin fizik, psikologjik dhe social (ICF),përfshirja e pacientit

5

siguria e pacientit, kohëzgjatja/aksesueshmëria

6
ZBATUESHMËRIA

ELOT EN 15224:2017 është i zbatueshëm për organizatat e kujdesit shëndetësor,pavarësisht nga struktura, organizimi, pronari, madhësia ose llojet e shërbimeve të kujdesit shëndetësor të ofruara.

PËRFITIMET NGA ÇERTIFIKIMI ELOT EN 15224:2017
PËRFITIMET NGA ÇERTIFIKIMI ELOT EN 15224:2017
Përfitimet themelore nga vendosja dhe zbatimi i një Sistemi të Menaxhimit të Cilësisë sipas kërkesave të këtij standardi janë si më poshtë:
  •  Përmirëson në vazhdimësi cilësinë e shërbimeve shëndetësore për klientët
  •  Respekton kërkesat ligjore dhe rregullatore të tjerë
  • Jep kontribut thelbësor në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e organizatës
  • I ofron organizatës një avantazh konkurrues për sa i përket ofrimit të shërbimeve shëndetësore me cilësi të lartë
ÇERTIFIKIMI NGA EUROCERT
  • Ne jemi organi më i madh i pavarur grek i çertifikimit, i akredituar nga ESYD, me zyra në më shumë se 40 vende të botës. Çertifikimi me Eurocert do të thotë vlerësim dhe pranim nga një organizëm çertifikues i akredituar dhe i njohur/i respektuar mirë.
  •  Ne kemi staf dhe bashkëpunëtorë të fortë dhe me përvojë, të cilët si inspektorë/auditorë dhe/ose ekspertë teknikë kryejnë inspektime me vlerë të shtuar të lartë për kompaninë tuaj.
  •  Ne sigurohemi që t'ju mbajmë të informuar dhe të përditësuar për çdo ndryshim lokal dhe/ose ndërkombëtar që ka të bëjë me qëllimin tuaj të çertifikimit
  •  Akreditimi ynë mbulon një gamë të gjerë standardesh dhe produktesh, kështu që ne jemi në gjendje t'ju ofrojmë zgjidhje gjithëpërfshirëse në lidhje me çertifikimin e sistemit të menaxhimit
ÇERTIFIKIMI NGA EUROCERT
PYETJE TË SHPESHTA
Zakonisht 3-6 muaj, edhe pse kjo mund të varet nga faktorë të ndryshëm. Çështja kryesore është që organizata të demonstrojë se sistemi i saj i menaxhimit është zbatuar plotësisht dhe plotëson të gjitha kërkesat e standardit. Niveli i ndërgjegjësimit të menaxhmentit të lartë dhe punonjësve është gjithashtu një pikë vendimtare për të përcaktuar kohën e nevojshme për marrjen e certifikimit.
Jo! ELOT EN 15224:2017 është një çertifikim vullnetar që synon përmirësimin e vazhdueshëm dhe nuk zëvendëson asnjë auditim publik apo zyrtar. Megjithatë, ai përmirëson organizimin e kompanisë, në mënyrë që të jetë në përputhje me të gjithë legjislacionin përkatës në fuqi dhe ndihmon në shmangien e çdo problemi ose gjobë të papritur gjatë këtyre auditimeve, duke vepruar me kujdes
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi