spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

30
0
Klient të kënaqur
Klientët
7
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
35
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet
ÇFARË PËRMBAN IFS PËR USHQIMET?

Në vitin 2002 shitësit gjermanë HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) zhvilluan një standard të përbashkët të sigurisë ushqimore të quajtur Standardi Ndërkombëtar i Ushqimit, IFS.Në vitin 2003, shitësit francezë me pakicë dhe shumicë nga FCD (Federation des enterprises du Commerce et de la Distribution) hynë në një bashkëpunim me Grupin e Punës IFS dhe kontribuan në zhvillimin e Edicionit të IV-të të IFS. Që nga viti 2005 edhe shoqatat tregtare italiane janë përfshirë në projektin e përbashkët. Deri më tani, IFS vlerësohet shumë si një sistem i sigurimit të cilësisë së
ushqimit, i cili mund të përdoret nga të gjitha kompanitë prodhuese të ushqimit. Versioni 7 është versioni më i fundit i IFS që nga 1 marsi 2021.

ÇFARË PËRMBAN IFS PËR USHQIMET?

OBJEKTIVAT DHE PËRFITIMET E AUDITIMIT

IFS Food (versioni 7) mbulon gjashtë fusha kryesore të biznesit dhe të gjitha konsiderohen kyçe për vendosjen e proçeseve efektive që garantojnë sigurinë dhe cilësinë e produkteve.
 •  Qeverisja dhe angazhimi – rishikim i angazhimit të menaxhmentit për të mbështetur qëndrueshmërinë e kulturës së sigurisë ushqimore dhe politikës së sigurimit të cilësisë.
 •  Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Cilësisë së Ushqimit – kërkohet për të përmbushur kërkesat ligjore të sigurisë ushqimore, si dhe specifikimet e klientëve.
 •  Menaxhimi i burimeve – menaxhimi i burimeve njerëzore, kushteve të punës, higjienës për të garantuar sigurinë e produktit.
 •  Proceset Operacionale – prodhimi i produkteve të sigurta dhe cilësore sipas specifikave të klientit.
 •  Matjet, analizat dhe përmirësimet – inspektimet, vlerësimi i procesit dhe menaxhimi i ankesave dhe veprimet korrigjuese.
 •  Plani i Mbrojtjes së Ushqimit – mbrojtja e integritetit të kompanisë dhe produkteve të prodhuara.

Çertifikimi IFS është një bazë e rëndësishme mbi të cilën bizneset e ushqimit mund të mbështeten për të eksportuar produktet e tyre në mbarë botën pasi gjithnjë e më shumë shitës me pakicë kërkojnë çertifikimin IFS nga furnitorët e tyre. Rregullorja standarde përcakton një sistem sasior të vlerësimit të përmbushjes së kërkesave dhe rezultati i vlerësimit shprehet në përqindje. Kështu, klienti i një furnizuesi mund të përcaktojë sasinë e performancës së tij/saj të furnizuesit.Kërkesat e tij janë baza për pyetësorët e vlerësimit të furnitorëve të shumë gjigandëve botërorë
të përfshirë në rrjetin ushqimor. Si rezultat, vlerësimi i suksesshëm ndaj tyre siguron njohje dhe vazhdimësinë e biznesit.

PSE TË CERTIFIKONI ME EUROCERT?

EUROCERT është akredituar nga UKAS (Cert. Nr.180 - B) në mënyrë që të mund të kryejë auditime IFS. Një fakt i rëndësishëm është se auditimet IFS mund të kryhen vetëm nga auditorë të miratuar nga IFS dhe nën mbikëqyrjen e IFS. Organeve të certifikimit u kërkohet të publikojnë raportet e tyre të auditimit në faqen e internetit të IFS. Vlefshmëria e IFS është 12 muaj.

ÇERTIFIKIMI NË 8 HAPA

Aplikimi për çertifikimin IFS dërguar në Eurocert.

1

Vendimi për datën e auditimit. Vini re se një hap i rëndësishëm i procesit të çertifikimit IFS është kryerja e auditimeve të brendshme për të konstatuar përputhshmërinë e kompanisë me kërkesat e IFS.

2

Manuali HAÇP- IFS i rishikuar në mënyrë që të rishikohet nga auditorët.

3

Programi i auditimit i dërgohet kompanisë. Kohëzgjatja e auditimit përcaktohet nga madhësia, njerëzit dhe kompleksiteti i proçeseve dhe produkteve të kompanisë.

4

Auditimi.

5

Shoqërisë i dërgohet një raport paraprak. Ju lutemi vini re se rregullorja e standardit nuk lejon lëshimin e çertifikatës IFS në rast të më shumë se një mospërputhjeje të madhe.

6

Plani i Veprimit i dërgohet organit çertifikues. Trupi çertifikues lëshon një Raport Përfundimtar dhe çertifikatën IFS

7

Çertifikata IFS dhe raporti përfundimtar i dërgohen kompanisë.

8
REQUIREMENTS
REQUIREMENTS

IFS njeh 10 kërkesa të standardit si jashtëzakonisht të rëndësishme. Këto quhen 'Knock Outs'.

 • Qeverisja dhe angazhimi
 •  Sistemi i monitorimit të çdo PKK
 •  Higjiena personale
 •  Specifikimi i lëndëve të para
 •  Pajtueshmëria e produktit dhe recetës
 •  Zbutja e rrezikut të materialeve të huaja
 •  Gjurmueshmëria
 •  Auditimet e brendshme
 •  Proçedurat e ndarjes dhe rikthimit
 •  Veprimet korrigjuese
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi