spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

9
0
Klient të kënaqur
Klientët
1
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
9
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet
ÇFARË ËSHTË SA8000

Standardi SA8000 është standard ndërkombëtar (n/kategori e Përgjegjësisë Sociale e Korporatës). Është përgatitur nga Organizata Ndërkombëtare e Përgjegjsisë Sociale (SAI) për të vendosur kritere dhe specifika për kushtet e punës. Ka aplikim dhe njohje globale. Standardi fokusohet në sigurimin e të drejtave të punës dhe garantimin e kushteve të sigurta dhe të duhura të punës, por është krijuar gjithashtu për të përqafuar marrëveshjet ekzistuese ndërkombëtare, duke përfshirë Konventën e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut dhe Konventën e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve. Për më tepër, ofron elementë transparente, të matshme, të verifikueshme për certifikimin e performancës së kompanive në nëntë fusha thelbësore:

 • Puna e Fëmijëve
 •  Puna e detyruar
 •  Shëndeti dhe Siguria
 •  Liria sociale dhe e drejta për negociata kolektive
 •  Diskriminimi
 •  Praktikat disiplinore
 •  Orari i punës
 •  Shpërblimi
 •  Sistemi i Menaxhimit
ÇFARË ËSHTË SA8000
KË MUND TË PREK

SA 8000 ka të bëjë me të gjitha kompanitë, pavarësisht nga madhësia dhe aktiviteti i tyre, të cilat synojnë përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të punës dhe komunikimin e performancës së tyre me të gjitha palët e interesuara. Në të njëjtën kohë, adreson çështjet përkatëse të punës edhe për n/kontraktorët dhe kështu mund të ndikojë në të gjithë zinxhirin.

PËRFITIMET NGA ZBATIMI DHE ÇERTIFIKIMI SIPAS SA8000

Dëshmon transparencë për të gjitha palët (klientë, furnitorë, n/kontraktorë etj.) të respektimit të kodit të punës dhe përkushtim ndaj kushteve të sigurta dhe të duhura të punës

Përmirëson performancën dhe imazhin e përgjegjësisë sociale të korporatës

Rrit komunikimin brenda (ndërmjet punonjësve & menaxhmentit), dhe jashtë (palët e interesuara)

Ndihmon kompaninë të respektojë vazhdimisht legjislacionin në lidhje me të drejtat e punës, shëndetin dhe sigurinë

Kontribuon në përmirësim të vazhdueshëm të gjitha palëve

Ofron avantazh konkurrues

PSE ME EUROCERT S.A
PSE ME EUROCERT S.A
 • Sepse është një nga organizmat e paktë çertifikues në nivel global që është akredituar nga Organizmi Amerikan i Akreditimit SAAS për çertifikim sipas SA8000
 •  Ka përvojë të gjatë dhe të madhe në fushën e Përgjegjësisë Sociale
 •  Është aktive në çertifikimin SA8000 prej shumë vitesh me klientë në Greqi dhe jashtë saj.
 •  Punëson personel ekspert dhe me përvojë si auditorë ose ekspertë teknikë që kryejnë auditime me vlera të shtuara për kompaninë tuaj
 •  Siguron informacion të vazhdueshëm për çdo përditësim lokal ose ndërkombëtar në lidhje me fushën tuaj të çertifikimit
 •  EUROCERT ofron zgjidhje të integruar për çertifikimin e sistemeve tuaja të menaxhimit për shkak të fushës së gjerë të akreditimit

PROCESI I ÇERTIFIKIMIT:

LIDHJA ME SISTEMET DHE STANDARDET E TJERA MENAXHIMI

Sistemi i menaxhimit të llogaridhënies sociale është i vlefshëm me sistemet e tjera ekzistuese të
menaxhimit që një kompani mund të ketë zbatuar, si cilësia, mjedisi, shëndeti dhe siguria. ISO 26000,
është dokument udhëzues i fokusuar në përmirësimin e kushteve të punës dhe është një hap përpara
përpara zbatimit dhe çertifikimit me SA8000.

LIDHJA ME SISTEMET DHE STANDARDET E TJERA MENAXHIMI
LËSHIMI DHE VLEFSHMËRIA E ÇERTIFIKIMIT SA8000

Nqs auditi i çertifikues i Sistemit të Menaxhimit të Përgjegjësisë Sociale është i suksesshëm,çertifikata lëshohet shpejt dhe ngarkohet në bazën e të dhënave globale SAAS. Çertifikata SA8000 është e vlefshme për tre vjet gjatë të cilës kryhen auditimet e mbikqyrjes gjashtëmujore.

Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi