spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

MBIKËQYRJA E NDËRTIMEVE TË REJA

EUROCERT:është akredituar prej më shumë se 20 vjetësh për kontrollin e ndërtimeve të reja në det dhe në breg.Ndërtimet e reja duhet të dokumentojnë detajet të ndërtimit të dhëna nga vetë projektuesi.EUROCERT:mbikqyr punimet gjatë fazes së ndërtimit, duke siguruar që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme të kërkuara në detyrimet kontraktuale me klientin Të gjitha këto së bashku sjellin shumë perfitime ekonomike Trupi inspektues Eurocert verifikon nëse janë ndjekur praktikat e duhura nga prodhuesi për ndërtimin e ri.Dosja teknike përfundimt are e ndërtimit konfirmon ecurinë e projektit.Marrësi në përfundim sigurohet me ndërmjetësimin e EUROCERT-it se janë zbatuar të gjitha hapat e hartimit për korrektësinë e dosjes teknike.

MBIKËQYRJA E NDËRTIMEVE TË  REJA

MOSTRAT R.M.C ÇIMENTO
MOSTRAT R.M.C KLINKER I BARDHË/GRI
MOSTRAT R.M.C QYMEJ GURI
MOSTRAT R.M.C QYMYR ME PREJARDHJE PETROKIMIKE
MOSTRAT R.M.C SHIST
MOSTRAT R.M.C HI I LAGËT/THATË
MOSTRAT R.M.C SILIKAT/RËRË
MOSTRAT R.M.C SILIKAT HEKURI
MOSTRAT R.M.C ARGJILË
MOSTRAT R.M.C LLAÇ/SKORJE ÇELIKU

CONTAINER

EUROCERT kryen marrjen e mostrave dhe monitoron nëse po ndiqen praktikat e duhura në proccesin e ngarkim/shkarkimit të kontejnerëve.Për ngarkimin e saktë të kontejnerëve gjatë ngarkimit sipas kërkesave të klientit, kryhet kontrolli para sesa të mbërrijë dërgesa.EUROCERT kryen kontrollin e plotë të ngarkim/shkarkimit korrekt të kontejnerëve, për të siguruar gjendjen e mallit.Kontrolli i të gjitha masave mbrojtëse është i rëndësishëm për të parandaluar kontaminimin nga substanca të rrezikshme ose humbje financiare nga dëmtimi i mallrave.

MOSTRAT R.M.C ÇIMENTO
MOSTRAT R.M.C KLINKER I BARDHË/GRI
MOSTRAT R.M.C QYMEJ GURI
MOSTRAT R.M.C QYMYR ME PREJARDHJE PETROKIMIKE
MOSTRAT R.M.C SHIST
MOSTRAT R.M.C HI I LAGËT/THATË
MOSTRAT R.M.C SILIKAT/RËRË
MOSTRAT R.M.C SILIKAT HEKURI
MOSTRAT R.M.C ARGJILË
MOSTRAT R.M.C LLAÇ/SKORJE ÇELIKU
MOSTRAT R.M.C PRODUKTE VAJORE
MOSTRAT R.M.C SOJË
ANALIZË DOKUMENTACIONESH ÇIMENTO
ANALIZË DOKUMENTACIONESH KLINKER I BARDHË/GRI
ANALIZË DOKUMENTACIONESH QYMEJ GURI
ANALIZË DOKUMENTACIONESH QYMYR ME PREJARDHJE PETROKIMIKE
ANALIZË DOKUMENTACIONESH SHIST
ANALIZË DOKUMENTACIONESH HI I LAGËT/THATË
ANALIZË DOKUMENTACIONESH SILIKAT/RËRË
ANALIZË DOKUMENTACIONESH SILIKAT HEKURI
ANALIZË DOKUMENTACIONESH ARGJILË
ANALIZË DOKUMENTACIONESH L..D/LPG
ANALIZË DOKUMENTACIONESH L.D/LPG
ANALIZË DOKUMENTACIONESH SOJË
FURNIZIMI ME LËNDË DJEGËSE (L.D/LPG) PIKAT E TREGTIMIT TË L.D

Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi