spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

15
0
Klient të kënaqur
Klientët
7
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
16
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet

ISO 41001:2018

ISO 41001:2018 fokusohet në menaxhimin e objekteve dhe pajisjeve të organizatës që aplikohet, në mënyrë që të sigurohet dhe të maksimizohet funksionaliteti i saj.Standardi mund të zbatohet nga çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia ose aktiviteti i saj, duke përfshirë prodhuesit e produkteve ose ofruesit e shërbimeve.

ÇFARË ËSHTË ISO 41001:2018
ÇFARË ËSHTË ISO 41001:2018

ISO 41001:2018 është i strukturuar në 10 seksione, duke u përafruar edhe me strukturën e ISO 9001:2015. Ai përcakton kërkesat për menaxhimin e objektit të një organizate, duke u fokusuar në mjedisin e punës dhe kushtet e punës, përmbushjen e kërkesave të palëve të interesuara, motivimin dhe implikimin e menaxhmentit të lartë,vendosjen dhe monitorimin e objektivave dhe përmirësimin e vazhdueshëm. Parimi 'Plani-Bë-Kontrollo-Vepro' gjithashtu zbatohet për këtë standard.

Ndihma e nevojshme për zbatimin e ISO 41001: 2018 është standardi ISO 41012:2018, i cili ofron një udhëzim të detajuar mbi procesin e përgjithshëm të burimeve strategjike dhe se si të përgatiten dhe zbatohen marrëveshjet adekuate të brendshme ose të jashtme të MF.

PËRFITIMET E ÇERTIFIKIMIT ISO 41001:2018
Përfitimet themelore nga vendosja dhe zbatimi i një sistemi të menaxhimit të objekteve sipas kërkesave të ISO 41001:2018 janë si më poshtë:
PËRFITIMET E ÇERTIFIKIMIT ISO 41001:2018
CERTIFIKIMI ME EUROCERT

  • Ne jemi një organizëm certifikues i pavarur ndërkombëtar, me zyra në më shumë se 40 vende të botës. Certifikimi me Eurocert do të thotë vlerësim dhe pranim nga një organizëm certifikues i akredituar dhe i njohur/i respektuar mirë.
  •  Ne kemi staf dhe bashkëpunëtorë të fortë dhe me përvojë, të cilët si inspektorë/auditorë dhe/ose ekspertë teknikë kryejnë inspektime me vlerë të lartë të shtuar për kompaninë tuaj.
  •  Ne sigurohemi që t'ju mbajmë të informuar dhe të përditësuar për çdo ndryshim lokal dhe/ose ndërkombëtar që ka të bëjë me qëllimin tuaj të certifikimit
  •  Akreditimi ynë mbulon një gamë të gjerë standardesh dhe produktesh, kështu që ne jemi në gjendje t'ju ofrojmë zgjidhje holistike në lidhje me certifikimin e sistemit të menaxhimit
PYETJE TË SHPESHTA
Në mënyrë tipike, përveç kohës për zhvillimin e Sistemit të Menaxhimit, kërkohet një periudhë e mjaftueshme kohore për zbatimin e tij dhe krijimin e skedarëve, edhe pse sigurisht kjo kohë varet nga faktorë të ndryshëm. Çështja kryesore është që organizata të demonstrojë se sistemi i saj i menaxhimit është zbatuar plotësisht dhe plotëson të gjitha kërkesat e standardit. Niveli i ndërgjegjësimit të menaxhmentit të lartë dhe punonjësve është gjithashtu një pikë vendimtare për të përcaktuar kohën e nevojshme për marrjen e certifikimit.
JO! ISO 41001:2018 është një certifikim vullnetar që synon përmirësimin e vazhdueshëm dhe nuk zëvendëson asnjë auditim publik apo zyrtar. Megjithatë, ai përmirëson organizimin e kompanisë, në mënyrë që të jetë në përputhje me të gjithë legjislacionin përkatës në fuqi dhe ndihmon në shmangien e çdo problemi ose gjobë të papritur gjatë këtyre auditimeve, duke vepruar me kujdes.
Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar

Dokumentet përkatëse

Ju lutem lexoni informacionet e bashkangjitura për më tepër informacion.


Parë së fundmi