spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Sistemi i Menaxhimit Mjedisor ISO 14001 & EMAS
 • U drejtohet të gjitha bizneseve
 •  Identifikimi dhe menaxhimi i aspekteve të rëndësishme mjedisore (emetimet në ajër, mbetjet e lëngshme, konsumi i burimeve natyrore etj.)
 •  Përmirësimi i performancës mjedisore, vendosja e  treguesve dhe objektivave

Përfitimet e çertifikimit

 • Përputhshmëria me kërkesat ligjore/shmangni gjobat
 • Dispozit kontraktuale AEPO që parashikon rregullimin e datës së përfundimit të kontratës në rrethana të përcaktuara (Ligji 4014) dhe ulja e mundshme e kostove fillestare
 • Reduktimi i kostove të energjisë / operimit
 • Mjet marketingu
Sistemi i Menaxhimit Mjedisor ISO 14001 & EMAS
ISO 14001

 • Çertifikimi mjedisor (tashmë i përhapur)
 •  Përputhshmëria me ISO 9001, OHSAS 18001
 •  Versioni i ri ISO 14001:2015
 •  Logjika e vlerësimit të rrezikut (vlerësimi i rrezikut) dhe përmirësime të vazhdueshme
 •  Lidhja e drejtpërdrejtë me HAPI-e
EMAS 1221:2009

 • Kontrolli sipas Deklaratës Mjedisore
 •  Përmirësime Mjedisore / Postuar në regjistrin EMAS
 •  Kontrolli i të dhënave mjedisore dhe performancës (treguesit mjedisorë)
 •  Rritja e pjesëmarrjes aktive të punonjësve
Sistemi I Menaxhimit të Energjisë Elektrike

ISO 50001:2011
 • Ai adreson si industritë e rënda, ashtu edhe në biznes(menaxhimi i ndërtesave)
 •  ISO 14001 përputhshmëria
 •  Menaxhimi i konsumit të energjisë
 •  Kryerja e auditimeve të energjisë (pr EN 16247)

Përfitimet e çertifikimit

 • Reduktimi i kostove të energjisë/operative
 •  Reduktimi i emetimeve të gazeve serë
 •  Pajtueshmëria me legjislacionin (jo mediatike) /Ligji 4342
 • Avantazh krahasues / mjet marketingu
Sasia e emetimit të karbonit/ ISO 14064

 • Vlen për të gjitha bizneset
 • Mat, monitoron, verifikon dhe redukton gazet serë
 • ISO 14064-1: Menaxhimi dhe verifikimi i GS
 •  ISO 14064-2: Projektet e reduktimit ose reduktimit tëGS
 • ISO 14064-3: Kërkesat për verifikim
Përfitimet e verifikimit

 • Vlerësimi i emetimit të sasisë së karbonit
 • Mundësitë e kursimit të energjisë
 • Aftësitë e kompensimit
 • Biznesi "i gjelbër".
Përgjegjësia sociale SA8000
 • Tani një standard i besueshëm dhe i njohur CSR
 •  Theksi në të drejtat e punëtorëve dhe kushtet e punës
 •  Gjurmë gishtash sociale
 •  Sigurimi i kostos së jetesës
Përgjegjësia sociale SA8000
Kërkesat Bazë

 • Fëmijët / Puna e detyruar
 • Shëndeti dhe Siguria
 •  Masat disiplinore / Diskriminimi
 •  Liria e asocimit
 •  Orari i punës / Lista e pagave
Përfitimet e çertifikimit

 • Sigurimi i kushteve të mira të punës
 • Përmirësimi i performancës sociale
 • Inkurajimi i përfshirjes së punonjësve / përmirësimi gradual i furnitorëve dhe nënkontraktorëve
 • Njohje globale/çertifikimet minimale në Greqi
Pergjegjesia sociale ISO 26000

 • Udhëzues / Udhëzues aplikimi për CSR
 •  7 shtyllat kryesore të menaxhimit
 • Theksi në praktikat e punës, të drejtat e njeriut dhe mjedisi
 •  Konsultimet e vazhdueshme me palët e interesuara
 •  Vërtetim i aplikimit të saktë / pa çertifikim
Vazhdimësia e biznesit / ISO 22301

 •  Menaxhimi i riskut
 •  Kërcënimet natyrore / emergjenca
 • Kërcënimet ekonomike
 •  Kërcënimet elektronike
 •  Kërcënimet me qëllime negative (p.sh. sulme terroriste)
Koncepte fillestare

 • Analiza e ndikimit të biznesit
 •  (Analiza e ndikimit të biznesit)
 •  Plani i rimëkëmbjes nga fatkeqësitë
 •  (Plani i Rimëkëmbjes nga Fatkeqësitë)
 • Përcaktimi i kohës së rikuperimit
 •  Sigurimi i vazhdimësisë në kohë dhe situata krize

Proçesi i Çertifikimit

Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar


Parë së fundmi