spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

454
0
Klient të kënaqur
Klientët
11
0
Bashkëpunëtorët
Shtetet
489
0
I njohur/ akredituar
Çertifikimet
Çfarë është deklarata për Produktet që Mbrojnë Mjedisin?

Një Deklaratë e Produkteve që Mbrojnë Mjedisin është një dokument i verifikuar dhe i regjistruar në mënyrë të pavarur që komunikon informacion transparent dhe të krahasueshëm në lidhje me ndikimin mjedisor të ciklit jetësor të produkteve. Këto deklarata ofrojnë profil mjedisor, të besueshëm, përkatës, transparent, të krahasueshëm dhe të verifikueshëm dhe theksojnë produktet miqësore me mjedisin bazuar në Vlerësimet e Ciklit Jetësor (LCA - Life Cycle Assessments), në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe të dhënat e matshme mjedisore.Vlerësimi i Ciklit të Jetës që përbën bazën e EPD-ve duhet të kryhet në përputhje me specifiket e Rregullave të Kategorive të Produkteve (PCR - Product Category Rules) të publikuara si standarde teknike ose nga një program i njohur (p.sh. Sistemi Ndërkombëtar EPD). Këto PCR garantojnë një sërë kriteresh koherente për një familje produktesh me funksione ekuivalente, në përputhje me Standardin Ndërkombëtar ISO 14025, ISO 14040/14044 dhe standardet e tjera përkatëse ose udhëzuesit e metodologjisë, të cilat përcaktojnë kërkesat që duhet të plotësohen nga këto Deklarata Mjedisore. , duke përfshirë verifikimin nga palët e treta.

Çfarë është deklarata për Produktet që Mbrojnë Mjedisin?
KË MUND TË PREK?

Deklarata e Produkteve Mjedisore, është e hapur për të gjitha kompanitë, organizatat pavarësisht nga madhësia apo aktiviteti brenda ose jashtë Komunitetit, duke synuar përmirësimin e performancës mjedisore dhe komunikimin e kësaj performance me publikun. Ky program u drejtohet veçanërisht organizatave që dëshirojnë të demonstrojnë performancën e tyre mjedisore dhe kërkojnë promovim përmes regjistrimit në një program të njohur. Për më tepër, ky program mund të aplikohet më lehtë për kompanitë tashmë të certifikuara me ISO 14001 ose EMAS.

SISTEMI NDËRKOMBËTAR EPD®

Sistemi Ndërkombëtar EPD® është një program global për deklaratat mjedisore të tipit III që funksionon në përputhje me ISO 14025 që synon të verifikojë dhe regjistrojë EPD-të dhe të mbajë
një bibliotekë të disponueshme publikisht të EPD-ve dhe PCR-ve. Programi është i hapur për kompani
dhe organizata në çdo vend.

 • Produkte ndë rtimi
 • Ushqime dhe pije
 • Prodhime letre
 • Mobilje
 • Tekstile, këpucë dhe veshje
 • Makina dhe mjete të ndryshme transporti
 • Burime energjie (Elektrike, avulli dhe lë ndë djegë se)
 • Makineri dhe pajisje
 • Produkte metalesh, mineralet, plastikat, ose qelqi
 • Produkte kimike
 • Infrastrukturë dhe ndë rtime
 • Shë rbime
 •  
 •  
 • Më shumë informacion rreth Sistemit Ndërkombëtar EPD® mund të gjeni këtu: https:/www .environdec.com
SISTEMI NDËRKOMBËTAR EPD®
Deklarata e Produkteve Mjedisore u mundësojnë kompanive të:

vendos një bazë mjedisore për përmirësime të mëtejshme

1

të zbulojë faktorët në të gjithë ciklin jetësor të një produkti ose shërbimi që mund të çojnë në ndikime mjedisore,

2

të zvogëlojë dhe të zbusë ndikimet e tij mjedisore,

3

të minimizojë emetimet e gazrave serrë,

4

vazhdoni me përmirësime në zinxhirin e vlerës.

5

kurseni burimet financiare duke përmirësuar KPI-të e përcaktuara mjedisore (p.sh. performanca e energjisë)

6

provojnë dhe komunikojnë përsosmërinë mjedisore të produkteve dhe shërbimeve të tyre

7

të përmbushë kërkesat e klientëve dhe të rrisë reputacionin,

8
HAPA PËR KRIJIMIN E NJË EPD NË SISTEMIN NDËRKOMBËTAR EPD®
HAPA PËR KRIJIMIN E NJË EPD NË SISTEMIN NDËRKOMBËTAR EPD®

Zhvillimi i një Deklarate të Produkteve Mjedisore në Sistemin Ndërkombëtar EPD®
përfshin hapat kryesorë të mëposhtëm:

 1. Kryerja e studimit LCA bazuar në PCR,
 2.  Përpiloni informacion në formatin e raportimit të EPD,
 3.  Verifikimi, dhe
 4.  Regjistrimi dhe publikimi.
PSE ME EUROCERT S.A

Eurocert S.A është një organ certifikues i pavarur grek i akredituar nga organet greke dhe ndërkombëtare të akreditimit me zyra në më shumë se 14 vende në Evropë dhe Azi. Eurocert posedon auditorë shumë të trajnuar dhe të arsimuar me ekspertizë dhe përvojë të madhe në fushën e tyre. Në veçanti, EUROCERT S.A është një organ verifikimi që zotëron kompetencë dhe përvojë të nivelit të lartë për të rishikuar në mënyrë kritike raportin e LCA-së dhe për të verifikuar EPD-në e një produkti ose shërbimi kundrejt PCR-së korresponduese dhe standardeve të tjera përkatëse

Personi i kontaktit
Drini Loka

Drini Loka

Tel: +355 69 394 0163

Jam i interesuar


Parë së fundmi